Goddess Ganga Names

In Hinduism, the river Ganges is considered sacred and is personified as a goddess known as Ganga. It is worshipped by Hindus who believe that bathing in the river causes the remission of sins and facilitates Moksha (liberation from the cycle of life and death) the water of Ganga is considered very pure.
Ganga was believed to be born from the kamandala of Brahma , touched the feet of Vamana and trapped in the locks of Krishna. According to the Skanda Purana , Shiva marries both the daughters of Himavan.These two daughters are Ganga and Uma(Parvathi). That is one reason we call Ganesha as Gangey.

108 names of Goddess Ganga

Sl.No Name Meaning
1 Om Sri Gangayai Namah
2 Om Sri Maha Devyay Namah
3 Om Sri Kartyay Namah
4 Om Sri Parigrahaayay Namah
5 Om Sri Gowthamyay Namah
6 Om Sri Bhavaanyay Namah
7 Om Sri Maathre Namah
8 Om Sri Jayaanvithaayay Namah
9 Om Sri Shaankaryay Namah
10 Om Sri Shivaayay Namah
11 Om Sri Durandharaayay Namah
12 Om Sri Durgaayay Namah
13 Om Sri Padaambhojaayay Namah
14 Om Srimath Tripurasundaryay Namah
15 Om Sri Kaalyay Namah
16 Om Sri Padaayay Namah
17 Om Sri Mandiraayay Namah
18 Om Sri Chakradhaarinyay Namah
19 Om Sri Madhbaalaayay Namah
20 Om Sri Parameshwaryay Namah
21 Om Sri Chakraraajaneeyaayay Namah
22 Om Sri Karnaayay Namah
23 Om Sri Pativrathaayay Namah
24 Om Sri Madhananthaphaladaayay Namah
25 Om Sri Beejaayay Namah
26 Om Sri Karaavarthaayay Namah
27 Om Sri Jayaayay Namah
28 Om Sri Viraajithaayay Namah
29 Om Sri Moolaayay Namah
30 Om Sri Vasundharaayay Namah
31 Om Sri Thoyaayay Namah
32 Om Sri Mukhaayay Namah
33 Om Sri Nikethanaayay Namah
34 Om Sri Vilaasinyay Namah
35 Om Sri Bhrooyugaayay Namah
36 Om Sri Madhambaayay Namah
37 Om Sri Simhaasanasthithaayay Namah
38 Om Sri Janghaayay Namah
39 Om Sri Bhagaayay Namah
40 Om Sri Mathkatee Chakra Raajinyay Namah
41 Om Sri Madhyamaayay Namah
42 Om Sri Vishaalaakshyay Namah
43 Om Sri Vidyaayay Namah
44 Om Sri Paraayay Namah
45 Om Sri Shriyay Namah
46 Om Sri Maaninyay Namah
47 Om Sri Karaabjaayay Namah
48 Om Sri Mathsimhaasaneshwaryay Namah
49 Om Sri Vakshaayay Namah
50 Om Sri Parigyaanaayay Namah
51 Om Sri Jataayay Namah
52 Om Sri Smithaananaayay Namah
53 Om Sri Madhaagama Samvedyaayay Namah
54 Om Sri Vedantha Pradeepithaayay Namah
55 Om Sri Shiva Jataa Joota Nivaasinyay Namah
56 Om Sri Bhadraasana Madhyasthayay Namah
57 Om Sri Karaarchithaayay Veena Gana Lolupaayay Namah
58 Om Sri Macchitraambaradharaayay Namah
59 Om Sri Mathyay Namah
60 Om Sri Madhaapagaayay Namah
61 Om Sri Madambikaayay Namah
62 Om Sri Gunaayay Namah
63 Om Sri Kuchadwayaayay Namah
64 Om Sri Danthaayay Namah
65 Om Sri Kavachaayay Namah
66 Om Sri Kaanchana Pushpaayay Namah
67 Om Sri Naasikaayay Namah
68 Om Sri Manoharaayay Namah
69 Om Sri Vigrahaayay Namah
70 Om Sri Visheshaayay Namah
71 Om Sri Bhaashaayay Namah
72 Om Sri Dharmaathmajaayay Namah
73 Om Sri Naarayana Padaabhja Makarandaayay Namah
74 Om Sri Gowthamaagha Samharthre Namah
75 Om Sri Bhoo-Neelaadhi Samstuthaayay Namah
76 Om Sri Mahaanaasaayay Namah
77 Om Sri Netraayay Namah
78 Om Sri Manorathaayay Namah
79 Om Srie Mahaa Deepthaayay Namah
80 Om Sri Balaayay Namah
81 Om Sri Mahaa Mathayay Namah
82 Om Sri Bhooshanaayay Namah
83 Om Sri Shathamgaayay Namah
84 Om Sri Divyaamrutha Vaahinyay Namah
85 Om Sri Muni Sathi Brunda Sevithaamala Paadukaayay Namah
86 Om Sri Surabrunda Sathkuchaayay Namah
87 Om Sri Taranginyay Namah
88 Om Sri Gohatyaa Paapavgha Haarinye Namah
89 Om Sri Stree-Hatyavgha Nivaarinye Namah
90 Om Sri Gowthama Thapoyogadaayay Namah
91 Om Sri Kanchukadhaarinyay Namah
92 Om Sri Mantra Phaladaayay Namah
93 Om Sri Girivaraathmajaayay Namah
94 Om Sri Adhbhutha Charitraayay Namah
95 Om Sri Vathsaankitha Vakshathstyay Namah
96 Om Sri Khecharyay Namah
97 Om Sri Bhooshana Bhooshithaayay Namah
98 Om Sri Pandita Sampoojyaayay Namah
99 Om Sri Agama Mahaa Nadyay Namah
100 Om Sri Vasishtamuni Nikhilassapthadhaa Saagaraanvithaayay Namah
101 Om Sri Godavari Mahaa Nadyay Namah
102 Om Sri Godavaryay Namah
103 Om Sri Maatpa Sangama Paapaayay Namah
104 Om Sri Mahaa Nadyay Namah
105 Om Sri Madhbhoomadhyamaayay Namah
106 Om Mahapatakanashinyai Namah
107 Om Papahantryai Namah
108 Om Shambhumauliviharinyai Namah
prayer mantras

Goddess Ganga Stotram

 1. Devi Suresvari Bhagavati Gange, Tribhuvana-tarini Tarala Tarange.
  Sankara-mauli-viharini Vimale, Mama Matir Astam Tava Pada-kamale.
 2. Bhagirathi Sukha-dayini Matas , Tava Jala-mahima Nigame Khyatah.
  Naham Jane Tava Mahimanam, Pahi Krpamayi Mam Ajnanam.
 3. Hari-pada-padya-tarangini Gange, Hima-vidhu-mukta-dhavala-tarange.
  Durikuru Mama Duskrti-bharam, Kuru Krpaya Bhava-sagara-param.
 4. Tava Jalam Amalam Yena Nipitam, Parama-padam Khalu Tena Grhitam.
  Matar Gange Tvayi Yo Bhaktah, Kila Tam Drastum Na Yamah Saktah.
 5. Patitoddharini Jahnavi Gange, Khandita-giri-vara-mandita-bhange.
  Bhisma Janani He Muni-vara-kanye, Patita-nivarini Tribhuvana-dhanye.
 6. Kalpa-latam Iva Phaladam Loke, Pranamati Yas Tvam Na Patati Soke.
  Paravara-viharini Gange, Vimukha-vanita-krta-taralapange.
 7. Tava Cen Matah Srotah-snatah, Punar Api Jathare So’pi Na Jatah.
  Naraka-nivarini Jahnavi Gange, Kalusa-vinasini Mahimottunge.
 8. Punar Asad-ange Punya-tarange, Jaya Jaya Jahnavi Karunapange.
  Indra-mukuta-mani-rajita-carane, Sukhade Subhade Bhrtya-saranye.
 9. Rogam Sokam Tapam Papam, Hara Me Bhagavati Kumati-kalapam.
  Tribhuvana-sare Vasudhahare, Tvam Asi Gatir Mama Khalu Samsare.
 10. Alakanande Paramanande, Kuru Karunamayi Katara-vandye.
  Tava Tata-nikate Yasya Nivasah, Khalu Vaikunthe Tasya Nivasah.
 11. Varam Iha Nire Kamatho Minah, Kim Va Tire Saratah Ksinah.
  Athava Svapaco Malino Dinah, Tava Na Hi Dure Nrpatih Kulinah.
 12. Bho Bhuvanesvari Punye Dhanye, Devi Dravamayi Muni-vara-kanye.
  Ganga-stavam Imam Amalam Nityam, Pathati Naro Yah Sa Jayati Satyam.
 13. Yesam Hrdaye Ganga Bhaktis, Tesam Bhavati Sada Sukha-muktih.
  Madhura-manohara-pajjhatikabhih, Paramananda-kalita-lalitabhih.
 14. Ganga-stotram Idam Bhava-saram, Vashchitaphaladam Vimalam Saram.
  Sankara-sevaka-sankara-racitam, Pathati Ca Vinayidam Iti Samaptam.
daily mantras

Goddess Ganga Aarthi

 1. Jai Ganga Maiya, Maa Jai Sursari Maiyaa |
  Bhav-Baridhi-Uddhaarini Atihi Sudradh Naiya ||
 2. Jai Ganga Maiya, Maa Jai Sursari Maiyaa |
  Hari Pada-Padam-Prasuta Vimal Varidhaara |
  Brahmadevaa Bhagirathi Shuchi Punyagara ||
 3. Jai Ganga Maiya, Maa Jai Sursari Maiyaa |
  Shankar-Jata-Viharini, Hanoi Trya Tapa |
  Sagar-Putra-Gana-Tarini Harani Sakal Papai ||
 4. Jai Ganga Maiya, Maa Jai Sursari Maiyaa |
  Ganga Ganga Jo Jana Uchchaarat Mukha Son |
  Duur Desh Man Sthit Bhi Turat Tarat Sukh Son ||
 5. Jai Ganga Maiya, Maa Jai Sursari Maiyaa |
  Mrit Ki Asthi Tanik Tuv Jal Dhara Pavai |
  So Jan Pavan Hokar Param Dham Javai ||
 6. Jai Ganga Maiya, Maa Jai Sursari Maiyaa |
  Tav Tatvasi Taruvar, Jal Thal Char Prani |
  Pakshi-Pashu-Patang Gati Pavai Nirvani ||
 7. Jai Ganga Maiya, Maa Jai Sursari Maiyaa |
  Matu, Daya Mai Kiijai Dinan Par Daya | Prabhu Pad Padam Milakar Hari lijai Maiyya ||
 8. Jai Ganga Maiya, Maa Jai Sursari Maiyaa |

Famous temples in india

Other related links


Tourism information and packages for your holiday

Know more  

More Indian Cultural Links

Famous Paintings
Famous Paintings

Find out the history of Indian painting
Know more

Symbols
Symbols

Find the list of National Symbols of India
Know more

Languages
Languages

Find the list of Languages

Know more

Facts about India
Facts about India

Information about India

Know more

Statistics of India
Statistics of India

Statistical information of India

Know more

Tourism
Tourism

Tourism information and packages for your holiday
Know more

Indian parenting
Indian parenting

Indian parenting resources

Know more

Welcome to America
Welcome to America

Offers resourceful information for people new to America
Know more

Immigration
USA Immigration

In this channel you will find immigration information in the USA
Know more

Travel insurance
Indian travel insurance

Overseas travel insurance offered by Indian companies

Know more

US travel insurance
US travel insurance

International travel insurance offered by American companies

Know more

Indian baby names
Indian baby names

Popular Indian baby names


Know more

indian fables and tales
Indian fables and tales

Indian fables, Jataka tales, Hitopadesha, Panchatantra

Know more

Indian diaspora
Indian diaspora

Indians around the globe !


Know more

Indian diaspora
Health tools!

Tools for healthy living!


Know more

Return to India
Return to India

It has resourceful information for people who are planning to return to India
Know more

shopping banner
news NRIOL 25years Celebration

NRIOL.COM, the premier online community since 1997 for the Indian immigrant community provides a range of resourceful services for immigrants and visitors in America.

Contact our customer service team

Estd. 1997 © Copyright NRI Online Pvt. Ltd. All rights reserved worldwide.

Indian Parents x